Konkurs fotograficzny „Stargard wiosną w obiektywie”

26 lutego 2018
Konkurs fotograficzny „Stargard wiosną w obiektywie”

Bursa Szkolna w Stargardzie ma zaszczyt zaprosić uczniów

szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym:

„Stargard wiosną w obiektywie”.

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Starostwo Powiatu Stargard.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Stargard wiosną w obiektywie”:

 

I. Organizator:

Bursa Szkolna w Stargardzie

73-110 Stargard,ul. Plac Majdanek 7

tel/fax (91) 573-28-27,  e-mail: bursaszkolna@bursaszkolna.pl

 

II. Uczestnicy:

Uczniowie stargardzkich szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Cel konkursu:

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.
 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

 

IV. Zasady:

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 3. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, nazwisko szkolnego Opiekuna konkursu ).
 4. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Prace nie będą zwracane.
 6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Bursy Szkolnej.

 

V. Zasady szczegółowe:

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć najwyżej trzy fotografie. Fotografie powinny być w formacie 15cmx21cm; obowiązkowo należy również dostarczyć wersję elektroniczną.
 4. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia w oświadczeniu, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 

VI. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub pocztą do dnia27.04.2018 r.Prace przyjmowane będą w sekretariacie Bursy Szkolnej.

 

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

O dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu Osoby nagrodzone oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Bursy Szkolnej.Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej Bursy Szkolnej oraz zostaną upowszechnione w mediach w związku z publikacją wyników konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach Starostwa Powiatowego. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów: opiekunem merytorycznym konkursu jest Aneta Kaproń (wychowawczyni w Bursie Szkolnej).

 

Zgłoszenie do konkursu