Konkurs recytatorski „Czesław Miłosz – poeta uniwersalny”.

26 lutego 2018
Konkurs recytatorski „Czesław Miłosz – poeta uniwersalny”.

Bursa Szkolna w Stargardzie ma zaszczyt zaprosić

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w  Konkursie recytatorskim:

 „Czesław Miłosz – poeta uniwersalny”.

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Starostwo Powiatu Stargard.

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO:

I. Organizator:

Bursa Szkolna w Stargardzie

73-110 Stargard ,ul. Plac Majdanek 7

tel/fax (91) 573-28-27,  e-mai  bursaszkolna@bursaszkolna.pl

Konkurs recytatorski koordynowany jest przez Anetę Kaproń, wychowawczynię w  Bursie Szkolnej.

 

II. Uczestnicy:

Uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

 

III. Cel konkursu:

Propagowanie wśród uczniów twórczości Czesława Miłosza. Propagowanie czytelnictwa. Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów. Umożliwienie zrealizowania przez uczniów ich talentów i możliwość  zaprezentowania ich  w szerszym gronie. Rozwijanie wrażliwości na poezję.

 

IV. Zagadnienia ogólne

Regulamin konkursu sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

Konkurs odbędzie się 12 IV 2018 r. o godzinie 1700 w Bursie Szkolnej.

Konkurs polega na: recytacji wybranego wiersza Czesława Miłosza.

Następnie jury kierując się  kryterium: odpowiedniego doboru utworu, jego interpretacji, odpowiedniej dykcji i gestów zaprezentowanych przez uczestnika wytypuje zwycięzców.

Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

 

Wymagania: Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (wraz z tytułem wiersza ). Uczniowie oraz ich opiekunowie zobowiązani są również do wypełnienia   zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępnych  na stronie internetowej Bursy Szkolnej i dołączonych do regulaminu) oraz przesłania ich do dnia 30  III  2018 r.  na adres Bursy Szkolnej w Stargardzie.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
OPIEKUNA/NAUCZYCIELA UCZESTNIKA KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO