Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Bursa Szkolna w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Szkolnej w Stargardzie.

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-28.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Bursa Szkolna dla strony bursaszkolna.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

 

STRONA INTERNETOWA BURSASZKOLNA.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 89,32%.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.
 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików PDF (skany dokumentów).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sprawdzenia aktualności oświadczenia dokonano dnia: 2021-03-31.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DOSTĘPNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • skala szarości
 • jasne tło

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Marzena Kołakowska – Bursa Szkolna w Stargardzie, Plac Majdanek 7, 73-110 Stargard, bursaszkolna@bursaszkolna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 573-28-27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Bursa Szkolna postara się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Bursa Szkolna niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, Bursa Szkolna może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Bursa Szkolna odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście do bursy bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z 1 miejscem parkingowym i z podjazdem. Budynek bursy 2 piętrowy, zakwaterowanie, wydawanie posiłków i zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze. Podjazd i drzwi wejściowe dostosowane do szerokości wózka dla niepełnosprawnej osoby, w bursie nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W Bursie Szkolnej brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.