„Subkultury młodzieżowe”

9 marca 2020
„Subkultury młodzieżowe”

W środę 4.03.2020 r. podczas spotkania z młodzieżą podjęliśmy tematykę subkultur młodzieżowych.

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym zajęć było określenie czym jest subkultura młodzieżowa.

 

Cele szczegółowe:

  • uczeń uświadomił sobie znaczenie pojęcia subkultura młodzieżowa,
  • wymienia znane mu subkultury młodzieżowe,
  • potrafi określić cechy charakterystyczne subkultur,
  • wie, jakie są konsekwencje przyjmowania określonych postaw,
  • uczeń potrafi wskazać zachowania właściwe dla subkultur,
  • opisuje cechy języka subkultur,
  • charakteryzuje system wartości właściwy dla określonych subkultur,
  • uczeń zna konsekwencje wynikające z członkostwa w subkulturach.
     

Po prezentacji multimedialnej wspólnie dyskutowaliśmy nad przyczynami przynależności do subkultur, rolą subkultury w życiu młodzieży oraz omówiliśmy szanse i zagrożenia związane z subkulturami.

 

Zajęcia przeprowadzili: pani Sylwia Herba i pan Adam Farbotko