Odpowiedzialność za łamanie prawa

20 stycznia 2020
Odpowiedzialność za łamanie prawa

16.01.2020 r. spotkaliśmy się z młodzieżą z dwóch grup w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki. Tym razem została przedstawiona i omówiona prezentacja multimedialna na temat odpowiedzialności młodzieży za łamanie prawa.

 

 

 

 

 

Na spotkaniu podejmowane były takie zagadnienia jak:

  1. W sytuacji popełnienia przestępstwa przez małoletniego sposób jego ukarania zależny jest od jego wieku w momencie popełniania przestępstwa
  2. Pojęcie „nieletniego” w prawie karnym nie jest tożsame z definicją „małoletniego” określoną w przepisach kodeksu cywilnego
  3. Kiedy nieletni odpowiada za przestępstwo?
  4. Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie została wyraźnie oddzielona od odpowiedzialności dorosłych. Wykorzystuje ona w tych wypadkach odmienne środki wychowawcze i karne.
  5. Jaką karę może otrzymać nieletni za popełnienie przestępstwa?
  6. Obowiązki osób i instytucji wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  7. Naruszenie zasad współżycia społecznego
  8. Wybrane zagadnienia z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  9. Pojęcie demoralizacji i czynu karalnego

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zwalczanie przestępczości nieletnich, a w szczególności jej zapobieganie, wymaga całych kompleksów działań, podejmowa­nych w różnych dziedzinach życia. Przepi­sy kodeksu karnego stanowić mogą tylko środek uzupełniający.

 

Zajęcia zorganizowała pani Sylwia Herba i pani Aneta Kaproń