23.05.2022 – „Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się Twoje prawa”

24 maja 2022
23.05.2022 – „Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się Twoje prawa”

Człowiek jest wolny – „ma siebie” – może wyrażać swoją wolę wówczas, gdy ma możliwość dokonywania wyborów, może działać zgodnie z wewnętrznym przekonaniem, realizować swoje potrzeby. Jednak wolność jednego człowieka nie może naruszać prawa do wolności innej jednostki, ponieważ ludzie są równi wobec prawa. Już uchwalona 26 sierpnia 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela w artykule IV głosi, że „wolność polega na tym, że wolno każdemu czynić wszystko, co tylko nie jest ze szkodą drugiego, korzystanie zatem z przyrodzonych praw każdego człowieka nie napotyka innych granic, jak te, które zapewniają korzystanie z tych samych praw innym członkom społeczeństwa. granice te mogą być zakreślone tylko drogą ustawy”. Można więc powiedzieć, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo do wolności drugiego człowieka. Co w pewnym uproszczeniu oznacza, że szanujemy wzajemnie swoje prawa do kierowania się własną wolą, potrzebami i preferencjami.

 

Każdy człowiek ma prawo do wolności określone w takich dokumentach, jak:

  • Karta Narodów Zjednoczonych 1954 rok,
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948r.,
  • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka obejmujące Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
  • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych 1966r., a także innych, np. przyjętych przez Radę Europy czy Unię Europejską.

 

Podczas zajęć został zrealizowany cel, gdzie uczeń wie, że należy szanować prawo do wolności każdego człowieka. Wychowankowie zdają sobie sprawę z tego, jak czują się osoby którym odbiera się lub ogranicza prawo do wolności. Mieszkańcy bursy deklarują gotowość przestrzegania praw do wolności swoich kolegów i koleżanek.

 

Zajęcia przeprowadziła – Sylwia Herba